| Kontakt

SAOPŠTENJE: Imperativ menadžmenta Uprave za nekretnine je podrška primjeni Zakona o legalizaciji

Datum objave: 30.06.2018 | Autor: UZN

Ispis Štampaj stranicu


Proces legalizacije neformalnih objekata u Crnoj Gori ulazi u završnu fazu. Uprava za nekretnine sa područnim jedinicama, u potpunosti je posvećena da u interesu većeg stepena kvaliteta života građana, nastavi i unaprijedi dinamiku aktuelnog procesa legalizacije iz opusa djelatnosti ovog državnog organa.

Ovim putem obavještavamo javnost da i pored obimnosti posla, ovjera elaborata u svim područnim jedinicama teče predviđenom dinamikom. Imperativ menadžmenta Uprave za nekretnine je da njeni službenici angažovano i posvećeno pristupe implementaciji Zakona o legalizaciji bespravno podignutih objekata, kroz redovan i prekovremeni rad, i na taj način, kao servis svih građana Crne Gore, Uprava za nekretnine, u saradnji sa relevantnim institucijama daje svoj puni doprinos u cilju realizacije procesa koji podrazumijeva legalizaciju neformalnih objekata shodno predviđenom zakonu.

Proces

Zahtjev za legalizaciju bespravnog objekta podnosi njegov vlasnik, odnosno vlasnik etažnog objekta ili skupština etažnih vlasnika bespravnog objekta. Zahtjev se podnosi organu lokalne uprave koji je odreden da prima zahtjeve, da vodi postupak i donosi rješenje o legalizaciji.

Rok za podnošenje zahtjeva iznosi devet mjeseci od dana stupanja na snagu.

Zakon je objavljen u Službenom listu Crne gore, br 064/17 od 06.10.2017. i stupio je na snagu osmog dana od objave. Takođe, predviđeno je da građani koji urade elaborat, ali ne stignu da završe proceduru ovjere i upisa u katastar do 15. jula, mogu da  podnesu nepotpun zahtjev, nakon čega imaju rok od 90 dana da dostave ovjereni elaborat i dokaz da je objekat upisan u katastar.

Kojom dinamikom će se odvijati postupak i kakav će biti njegov ishod, zavisi od toga da li je postojeći bespravni objekat uklopiv u osnovne urbanističke parametre važećeg planskog dokumenta donesenog do stupanja na snagu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (14.10.2017.). Svi započeti detaljni urbanistički planovi u trenutku donošenja zakona imaju rok od devet mjeseci od stupanja na snagu zakona da budu usvojeni i time postaju važeći planski dokumenti za proces legalizacije.


Osnovni urbanistički parametri iz važećeg prostornog plana su:

• namjena prostora na kojem se nalazi bespravni objekat,
• indeks izgrađenosti,
• indeks zauzetosti,
• spratnost odnosno visina objekta i
• odnos prema građevinskoj liniji.

Postupak legalizacije neće otpočeti za sve bespravne objekte nakon podnošenja zahtjeva.

Naime, bespravni objekti koji su uklopljeni u važeća planska dokumenta, započinju sa postupkom odmah nakon podnošenja zahtjeva.

Ukoliko se radi o objektu koji nije uklopljen u važeći prostorni plan odnosno njegove osnovne urbanističke parametre, njegova legalizacija će biti moguća ukoliko bude prikazan na orto-foto snimku i ukoliko bude izgrađen u skladu sa Planom generalne regulacije Crne Gore.

Ovaj planski dokument će biti „odlučujući“ da li će se postupak nastaviti.

U suprotnom, zahtjev za legalizacijom bespravnog objekta će biti odbijen, vlasnik će dobiti rješenje o korišćenju prostora kao privremeni objekat i moći će se koristiti sve do trenutka kada se prostor iskoristi za namjenu u skladu sa Planom.

Zahtjev za legalizaciju

Zahtjev za legalizaciju bespravnog objekta, podnosi se na obrascu kojeg je propisalo Ministarstvo održivog razvoja i turizma. On se može preuzeti na njihovoj web stranici.

Uz zahtjev, vlasnik bespravnog objekta podnosi i elaborat premjera izvedenog stanja izgrađenog objekta koji je izraden od strane licencirane geodetske organizacije. Na sajtu Uprave za nekretnine data je lista ovlašćenih geodetskih organizacija.

Elaborat premjera izvedenog stanja izgradenog objekta ovjerava notar. Spisak notara možete pronaći na sajtu Uprave za nekretnine (www.nekretnine.co.me).

Vlasnici koji posjeduju od ranije izraden elaborat premjera izvedenog stanja izgradenog objekta, ukoliko on odgovara današnjem stanju bespravnog objekta, ne moraju da pribavljaju novi.

U Katastru, u listu nepokretnosti, u G (teretnom) listu upisuje se zabilježba bespravno izgradenog objekta i eventualno zabilježba da je objekat, ukoliko jeste, podignut na zemljištu koje nije u svojini vlasnika objekta.

Da saznate da li je postojanje Vašeg objekta zabilježeno u katastru nepokretnosti posjetite web stranicu http://www.nekretnine.co.me/me/katastarski_podaci.asp

Za sve korisnike je pripremljen korisnički nalog, koji je potrebno popuniti.

Korisničko ime: KORISNIK
Lozinka: KORISNIK

*Korisničko ime i lozinku neophodno je unijeti u istom formatu kao gore navedenom (bez proreda i slično)

O ovim pitanjima, kao i mnogim drugim koji su iz domena Uprave za nekretnine možete se informisati putem intervjua direktora Uprave za nekretnine Dragana Kovačevića za televiziju A1.